Okta min bargiin oaččui ikte dieđu gielddadoaktáris ahte galgá karantenii vahkkui. Čájehuvvo ahte muhtumis gii lei seamma girdis go son vahku dassá, lea coronavirus. Min bargi ii leat leamaš buozas, ja son lea ain dearvvas. Mis lea danne dábálaš oahpahus, ja čuovvut gieldda dearvvasvuođaeiseváldiid ja Folkehelseinstituttet rávvagiid ja mearrádusaid mo eastadit coronavirusa njoammuma.